Stel cookie voorkeur in

Ons onderwijs

Ons schoolklimaat

Binnen onze school is er een doorlopende lijn in het pedagogisch handelen waarin kinderen, ouders en collega’s zich veilig voelen, zich gewaardeerd en gerespecteerd weten en waar iedereen voor vol wordt aangezien. De behoefte van het kind aan autonomie, relatie en competentie staan hierbij centraal.

Wij vinden een goede sfeer (“schoolklimaat’’) van wezenlijk belang voor het goed functioneren van leerlingen, leerkrachten en ouders. Men moet zich prettig en thuis voelen. Voor leerlingen betekent dit dat zij respect hebben voor leerkrachten en voor elkaar en elkaar waarderen. Voor leerkrachten betekent dit dat zij leerlingen en hun verschillen waarderen en accepteren en alert zijn op de sfeer tussen leerlingen onderling. Van ouders verwachten we een positief kritische houding met vertrouwen in de werkwijze en visie van de school. Wij hebben een anti-pestprotocol en hanteren een protocol voor grensoverschrijdend gedrag.

De onderwijsvorm

Zoals in onze visie staat, gaan we uit van adaptief onderwijs. Ieder kind heeft de behoefte om een relatie aan te gaan, zich competent te voelen en zelfstandig iets te kunnen. Leerkrachten komen tegemoet aan deze drie behoeften in hun klassenorganisatie, instructie en hun interactie met de leerlingen.

We geven onderwijs volgens het leerstofjaarklassensysteem (1 leerstofjaar per groep). Deze manier van onderwijsorganisatie geeft optimaal structuur aan onze leerlingen en leerkrachten. Alleen in de groepen 1-2 wijken we af van dat principe, omdat we vinden dat het ontvangen van nieuwe kleuters beter kan in een gemengde groep (1-2).

 

TOEKOMST CLUSTERS

 

Het Directe Instructie Model

In alle groepen geven we instructie volgens het Directe Instructie Model (DIM). De leerkrachten vertellen het doel van de les en geven vervolgens een korte instructie. De leerlingen die het goed begrijpen gaan aan het werk en de leerlingen die behoefte hebben aan meer instructie krijgen verlengde instructie aan de instructietafel. Na het inoefenen van de lesstof sluit de leerkracht de les af met een evaluatie. Deze evaluatie gaat over het doel van de les (wat hebben we geleerd?), maar ook over het proces (hoe ging het?).